Home Terms & conditions

Artikel 1

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, worden de rechtsverhoudingen tussen de partijen beheerst door de onderhavige Algemene Voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en de inhoud te hebben aanvaard, en die voorrang hebben op de eventuele eigen Aankoopvoorwaarden van de klant.

Artikel 2

De factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebreke aan volledige betaling binnen deze termijn, zullen alle andere openstaande bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een verwijlintrest gelijk aan de wettelijke intrestvoet vermeerderd met 12 % per jaar, berekend pro rata het aantal (kalender)dagen achterstallige betaling.

In geval van laattijdige betaling wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een onherroepelijk minimum forfaitair bedrag gelijk aan 10% van het van het factuurbedrag met een minimum van € 125. Deze schadevergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de kosten voortvloeiend uit de invorderingsprocedure en de eventuele vergoeding voor materiële schade en winstderving. Partijen komen derhalve uitdrukkelijk overeen dat deze schadevergoeding forfaitair is en dat, in afwijking van art. 1231 van het Burgerlijk Wetboek, niet gewijzigd kan worden, zelfs indien het verzuim slechts gedeeltelijk is. Wij zijn gerechtigd een hogere schadevergoeding te vorderen indien een hogere schade kan worden bewezen.

Korting voor contante betaling wordt niet gegeven.

Artikel 3

Opmerkingen en beperkingen in verband met deze factuur en/of de daarin opgenomen Algemene Voorwaarden dienen ons binnen 8 dagen na factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven te bereiken, bij gebreke waarvan zij geacht worden te zijn aanvaard.

Artikel 4

Ingeval de factuur de verkoop van goederen betreft blijft de geleverde koopwaar onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 7e dag na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

Artikel 5

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 6

In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing : door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden.

Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

Artikel 7

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling.