De ABR verzekering wint aan populariteit. Vaker dan ooit sluit een bouwheer dergelijke verzekering af. Het nut ervan is zeker bewezen. Betekent dit dat dergelijke verzekering zaligmakend is?

Voorzichtigheid blijft geboden!

Je verzekeringsagent is de persoon die je hier omtrent het beste advies geeft. Toch delen we graag onze praktijkervaring. Dit kan je helpen om het gesprek met je verzekeraar voorbereid aan te vatten.

Wie sluit de ABR verzekering af? De bouwheer of de aannemer?

Beide zijn mogelijk, maar in bijna alle gevallen biedt een ABR verzekering afgesloten door de bouwheer meer zekerheid.

Er bestaat geen twijfel over de voordelen van een ABR-verzekering: de ABR verzekeraar vergoedt de schade altijd, zonder verhaal te zoeken bij de veroorzaker(s) van de schade. Dit is een belangrijk verschil met een klassieke verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

Voorbeeld 1:

Een woningbouwproject wordt opgericht in een nieuwe verkaveling. Het is de allereerste woning, op nog geen enkel ander perceel worden bouwwerken aangevat. De bouwmethode is klassiek, geen noemenswaardige risico’s. De bouwheer kiest ervoor geen ABR verzekering af te sluiten. Kort na de voorlopige oplevering met de aannemer verantwoordelijk voor het winddicht maken van de ruwbouw, wordt schade vastgesteld aan de dakbedekking in de met epdm bekleedde bakgoten. De brandverzekering komt niet tussen want er is geen schade binnen in de woning. 4 mogelijke nevenaannemers die na de voorlopige oplevering nog werken uitvoerden kunnen de schade veroorzaakt hebben. De bouwheer stelt elk in gebreke waarop zij hun verzekering burgerlijke aansprakelijkheid inroepen. Het blijkt niet mogelijk om een oorzakelijk verband te leggen tussen de schade en één of meerdere van de aannemers. Geen van hen geeft ook toe iets te maken te hebben met de schade. De bouwheer draait op voor de herstelkosten.

Had een ABR verzekering een oplossing kunnen zijn? Ja, op volgende voorwaarden:

  • de ABR verzekering voorziet ook de dekking van nevenaannemers. Let op: dit is niet altijd het geval, vooral wanneer de ABR verzekering afgesloten wordt door de aannemer.

  • de schade wordt vastgesteld en gemeld binnen de onderhoudsperiode (standaard 1 jaar).

Wat is ‘een schadegeval’?

Ook op dit vlak kan het nuttig zijn om de kleine lettertjes eerst grondig te lezen.

Voorbeeld 2:

Een OCMW bestuur bouwt een nieuw woonzorg centrum, uitgerust met vloerverwarming. Bij het in dienst nemen van de vloerverwarming stelt men lekken vast op diverse plaatsen en op verschillende verdiepingen. De oorzaak blijkt overal dezelfde: de onderaannemer die de gipskartonwanden plaatste, perforeerde op verschillende plaatsen bij het bevestigen van de steunprofielen de leidingen van de vloerverwarming. Gevolg: de vloerafwerking (parket) wordt nat, zwelt, komt los en trekt krom. De ABR verzekering wordt ingeschakeld, komt tussenbeide, maar … rekent wel 7 keer de vrijstelling aan. Waarom? Elke locatie met schade beschouwt de verzekeraar als een apart schadegeval!

Kan dit vermeden worden?

Ja, in zekere mate. In een ander project, nam een andere verzekeraar volgende clausule mee op in zijn polis:

Onder schadegeval wordt verstaan het geheel der schade en/of verlies voortkomend uit éénzelfde oorzakelijk feit welke in tijd (maximum 3 maanden) en ruimte (bouwplaats) beperkt is.
Voor schade veroorzaakt door een actie van de natuurelementen zullen alle schadegevallen, ontstaan binnen een aaneensluitende tijdsperiode van 72 uren, beschouwd worden als één schadegeval. De Verzekerden mogen zelf beslissen wanneer deze periode van 72 uren aanvangt. Nochtans mogen twee periodes elkaar niet overlappen. Per schadegeval wordt slechts één eigen risico in rekening gebracht.

Hoe groot is ‘de schade’?

Voorbeeld 3:

Uitgestelde bouwkost is géén schade! Een ontwerper voorziet in zijn dossier dat alle ramen voorzien moeten worden met dubbele beglazing met een bepaalde isolatiewaarde. Na de plaatsing ervan blijkt echter dat de isolatiewaarde onvoldoende is om aan de vooropgestelde EPB – eisen te voldoen. Alle glas moet vervangen worden door driedubbele beglazing. De bouwheer meldt dit bij zijn ABR verzekeraar die tussenbeide komt. Echter, slechts ten dele. De driedubbele beglazing betekent immers ook een hogere waarde voor het gebouw en is bijgevolg eerder een uitgestelde bouwkost dan een schade.

En wat met fabricagefouten?

Tot slot, is het mogelijk om ook fabricagefouten van fabrikanten en leveranciers mee te laten verzekeren?

Ja! Door een optie full maker’s guarantee mee te laten opnemen in de bijzondere polisvoorwaarden kan je productiefouten mee verzekeren. In projecten met belangrijke en hoogtechnologische technische installaties is dit zeker aangewezen.

Klaar om naar je verzekeringsagent te stappen?